ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Anti Damping Kaldırılma Süreleri

Aşağıdaki gtip ve ürün tanımları verilen malzemelerdeki uygulanan damping uygulamalarının kaldırılma tarihleri yayımlanmıştır. Herhangi bir soruşturma açılmaması durumunda belirtilen tarihlerde damping uygulaması kaldırılacaktır. 


11 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30121

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/19)

Kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2018 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecekdampingekarşı önlemler

MADDE 2 –(1) Aşağıdaki tabloda yer alandampingekarşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

Pozisyon
Numarası

Ürün

Menşe veyaİhracatçı Ülke

Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

 

 

 

4010.32.00.00.00

 

 

 

 

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

Çin Halk

Cumhuriyeti

 

Hindistan

 

Vietnam

15/3/2013

28588

2013/3

15/3/2018

 

 

4010.34.00.00.00

 

 

 

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

4010.39.00.00.00

Yalnız "Kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları"

 

7306.40.20.90.00

 

 

Diğerleri

 

 

ÇinTayvanı

 

Çin Halk

Cumhuriyeti

15/3/2013

28588

2013/4

15/3/2018

 

7306.40.80.90.00

 

 

Diğerleri

 

7306.61.10.00.00

Paslanmaz Çelikten Olanlar

 

6902.10.00.10.11

 

 

Kromitateş tuğlalar

 

Çin Halk

Cumhuriyeti

15/3/2013

28588

2013/5

15/3/2018

 

6902.10.00.10.12

 

 

Magnezitateş tuğlalar

 

 

6902.10.00.10.13

 

 

 

Krommagnezitateş tuğlalar

 

 

6815.91

 

Magnezit, dolomit veyakromitiçerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı,3mmile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)

 

 

 

 

5513

 

 

 

 

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az,m2ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

 

Çin Halk Cumhuriyeti

5/5/2013

28638

2013/10

5/5/2018

 

 

 

5514

 

 

 

 

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az,m2ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5515

 

 

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

 

5516

 

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

 

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 –(1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2ncimaddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinindampinginve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

SöğütözüMah. 2176.Sk. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

adresineulaştırılması gerekmektedir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunandampingekarşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.