ANASAYFA DUYURU & HABERLER
12.06.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

12.06.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ 

 

GRUP BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

12 Haziran2014  PERŞEMBE Resmi Gazete  Sayı : 29028 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 

Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD), kamu otoritesi tarafından ürünlere ilişkin konulmuş olan teknik kurallara uyulup uyulmadığının yine bir kamu otoritesi tarafından denetlenmesi faaliyetidir. Bu anlamda PGD faaliyetlerinin genel amacı, tüketicilerin tehlikeli ürünlerden korunması ve ticari işletmelerin piyasaya mevzuata uygun ve güvenli ürünlerin arz edilmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaktır. 

Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilecek. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Türk standardı olarak kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birliği teknik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilecek. Bunların olmaması halinde ise TSE tarafından Türk standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınacak.

Satış veya kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim araçlarında reklam ve ilanları yer alan ürünler de piyasaya arz edilmiş kabul edilecek.

Denetimlerin yapılması 

Denetimler, Bakanlığın ürünlere ve muhtemel kullanıcılarına ilişkin yapacağı risk analizi sonucunda belirlenen yıllık denetim planı uyarınca yapılacak. Piyasa gözetimi ve denetimi teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler veya belgeler üzerinden inceleme, ilgili teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, duyusal inceleme, test veya muayene şeklinde olabilecek.

Yaptırımlar 

İlgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen, piyasadaki ürünler için, insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla düzeltilebilir teknik düzenlemeye aykırılıkların giderilmesi amacıyla, düzeltici faaliyet planını 15 gün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılacak. Bu süre içinde başvuru yapmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı varsayılacak.

Ürünün teknik düzenlemeye aykırılığını gidermek için düzeltici faaliyet planı sunmayan veya düzeltici faaliyet planı sunan ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye idari para cezası uygulanacak.

Üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planı, gerektiğinde değişiklik yapılarak il müdürlüğü tarafından onaylanacak ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere teknik düzenlemeye aykırılığın niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlığı değerlendirilerek 6 ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilecek.

Verilen süre sonunda aykırılığın mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle giderilemediğinin kanıtlanması halinde 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

Üretici, güvensiz ürünlere ilişkin verilen piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararlarının uygulanmasının ve risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla ürünlere ilişkin hazırlanacak ilan metninin, ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında 07.00 - 22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde bir gün yayınlanmasını ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede sayfanın en az 4'te 1'i büyüklüğünde Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesini, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 içinde sağlayacak.

Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde toplanması ve yerel yayın yapan gazete ile televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılacak.

Güvensizlik tespiti sonucunda Bakanlık tarafından verilen piyasaya arz yasağı, toplatma veya bertaraf kararlarının gerekleri bu kararların tebliğ tarihinden itibaren en geç altı 6 içinde üretici tarafından yerine getirilecek.

Üreticiler, güvensiz ürünlerinin piyasada yer aldığını kendilerinin tespit etmesi halinde, bu ürünleri gönüllü geri çağırabilecekler ve gerekli tedbirleri alacaklar.

 

GARANTİ BELGELERİ HAKKINDA 

28/05/2014 tarihinde yürürlüğüne giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca garanti belgelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması uygulamasına son verilmiştir. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Garanti Belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda Garanti belgesinin onayı artık Bakanlık tarafından yapılmayacak ve gümrük beyanname ekinde ibrazına gerek görülmeyecek. Fakat Garanti belgeli ürünleri izinsiz yurda sokanlar hakkında ise; urun basına 100.000 TL ayrıca açması gereken her bir şube basına 10.000 TL para cezası ve adlı soruşturmayla karsı karsıya kalınması gibi ağır yükümlülükleri mevcuttur.