ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Garanti Belgesi Yönetmeliği

13 Haziran 2014 CUMA                                    Resmi Gazete                                                           Sayi : 29029

YONETMELiK

Gumruk ve Ticaret Bakanligindan:

GARANTl BELGESl YONETMELlGl BlRlNCl BOLUM

Amaf, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amat

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci; garanti belgesi ile satilmak zorunda olan mallari belirlemek ve garanti belgesine ili^kin usul ve esaslari duzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik, garanti belgesi ile satilmak zorunda olan ekli listede yer alan mallari kapsar. Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 56 nci ve 84uncu maddelerine dayanilarak hazirlanmi^tir.

Tanimlar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gefen;

 1. Azami tamir suresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 Sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Sati§ Sonrasi Hizmetler Yonetmeligi ekinde yer alan listedeki her mal grubu ifin tespit edilen sureleri,

 2. Bakanlik: Gumruk ve Ticaret Bakanligini,

c)   Garanti belgesi: Uretici ve ithalattilar tarafindan, tuketiciye yonelik uretilen, ithal edilen veya satilan mallar itin duzenlenen ve tuketicinin sahip oldugu haklari gosteren belgeyi,

5) Genel Mudurluk: Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurlugunu,

 1. gunu: Ulusal, resmi ve dini bayram gunleri ile yilba^i, 1 Mayis ve pazar gunleri di^indaki fali^ma gunlerini,

 2. Ithalatfi: Kamu tuzel ki§ileri de dahil olmak uzere, bu Yonetmelige ekli listedeki mallari ticari veya mesleki amaflarla ithal ederek satim, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya suren gerfek veya tuzel ki§iyi,

 3. Kanun: Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunu,

  g) Mal: Ali§veri§e konu olan ta^inir e^yalardan Bakanlikfa, bu Yonetmeligin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satilmasi zorunlu olan mali,

 4. Satici: Kamu tuzel ki^ileri de dahil olmak uzere, ticari veya mesleki amaflarla tuketiciye, bu Yonetmelige ekli listedeki mallari sunan ya da mal sunanin adina ya da hesabina hareket eden gerf ek veya tuzel ki^iyi,

 5. Uretici: Kamu tuzel ki^ileri de dahil olmak uzere, bu Yonetmelige ekli listedeki mallari uretenler ile

  mal uzerine markasini, unvanini veya herhangi bir ayirt edici i^aretini koyarak kendisini uretici olarak gosteren gerf ek veya tuzel ki§iyi,

 6. Yetkili servis istasyonu: Uretici veya ithalatfilarin, urettikleri veya ithal ettikleri mallar if in; kullanim omurleri suresince sati§ sonrasi montaj, bakim ve onarim hizmetlerini yurutmek uzere, kendileri tarafindan veya aralarindaki sozle^me uyarinca, bu amafla yetki verilen gerfek veya tuzel killer tarafindan kurulan ya da kurulmu§ bulunan tesisleri,

  ifade eder.

  IKlNCI BOLUM

  Garanti Belgesi Duzenlenmesine lli§kin Esaslar Garanti belgesi duzenleme zorunlulugu

MADDE 5 - (1) Uretici ve ithalat^ilar, tuketicilere yonelik urettikleri veya ithal ettikleri, bu Yonetmelige ekli listede yer alan kullanilmami§ mallar ifin garanti belgesi duzenlemek zorundadirlar.

  1. Bu Yonetmelik hukumlerine uygun olarak hazirlanacak garanti belgesinin tekemmul ettirilerek tuketiciye verilmesi ve bu yukumlulugun yerine getirildiginin ispati saticiya aittir.

  2. Satilan mala ili^kin olarak duzenlenen faturalar garanti belgesi yerine gefmez.

Garanti suresi

MADDE 6 - (1) Garanti suresi; malin tuketiciye teslim tarihinden itibaren ba^lar ve asgari iki yil veya bu Yonetmelige ekli listedeki olfu birimi ile tespit edilen deger kadardir.

   1. Garanti suresinin ba§ka bir olfu birimi ile belirlenmi§ olmasi halinde, malin uzerinde bu olfu biriminin tespitine yonelik bir duzenegin bulunmasi veya yapisinin bu degerin tespitine uygun olmasi gerekir. Aksi halde garanti suresinin asgari iki yil oldugu kabul edilir.

   2. Malin arizalanmasi durumunda, tamirde gefen sure garanti suresine eklenir.

Garanti belgesinde bulunmasi zorunlu bilgiler

MADDE 7 - (1) Tuketicilere verilecek garanti belgesinde a^agidaki bilgilerin yer almasi zorunludur:

    1. Uretici veya ithalatfi firmanin unvani, adresi, telefonu ve diger ileti^im bilgileri ile yetkilisinin imzasi ve

     ka^esi,

    2. Saticinin unvani, adresi, telefonu ve diger ileti^im bilgileri ile yetkilisinin imzasi ve ka^esi,

    3. Fatura tarih ve sayisi,

     f) Malin cinsi, markasi, modeli ile varsa bandrol ve seri numarasi,

     d) Malin tuketiciye teslim tarihi ve yeri,

     e) Garanti suresi,

     1. Azami tamir suresi,

     2. Butun parf alari dahil olmak uzere malin tamaminin garanti suresince garanti kapsaminda olduguna ili§kin

      bilgi,

      1. Kanunun 11 inci maddesinde tuketiciye saglanan sefimlik haklara ili^kin bilgi,

      2. Kullanim hatalarina ili^kin bilgi,

      3. Tuketicilerin §ikayet ve itirazlari konusundaki ba^vurularmi tuketici mahkemelerine ve tuketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ili^kin bilgi,

       i) Varsa tuketiciye saglanan diger haklar.

       UQUNCU BOLUM Tuketicinin Garanti ile llgili Haklari

Ucretsiz onarim isteme hakki

MADDE 8 - (1) Tuketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan sefimlik haklarindan ucretsiz onarim hakkini sefmesi durumunda satici; i^filik masrafi, degi^tirilen parf a bedeli ya da ba§ka herhangi bir ad altinda hifbir ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yukumludur.

(2) Tuketici, ucretsiz onarim hakkini uretici veya ithalatfiya kar§i da kullanabilir. Satici, uretici ve ithalatfi, tuketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

Tuketicinin diger haklari

MADDE 9 - (1) Tuketicinin, ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

       1. Garanti suresi ifinde tekrar arizalanmasi,

       2. Tamiri ifin gereken azami surenin a^ilmasi,

       3. Tamirinin mumkun olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, uretici veya ithalatfi tarafindan bir raporla belirlenmesi,

        durumlarinda; tuketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degi^tirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tuketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici,uretici ve ithalatfi muteselsilen sorumludur.

        1. Malin ayipsiz misli ile degi^tirilmesinin satici ifin orantisiz guflukleri beraberinde getirecek olmasi halinde tuketici, sozle^meden donme veya ayip oraninda bedelden indirim haklarindan birini kullanabilir. Orantisizligin tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin onemi ve diger sefimlik haklara ba^vurmanin tuketici afisindan sorun te§kil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.

        2. Tuketicinin sozle^meden donme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini seftigi durumlarda, satici, malin bedelinin tumunu veya bedelden yapilan indirim tutarini derhal tuketiciye iade etmek zorundadir.

        3. Tuketicinin, malin ayipsiz misli ile degi^tirilmesi hakkini sefmesi durumunda satici, uretici veya ithalatfinin,

         malin ayipsiz misli ile degi^tirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz i§ gunu iferisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

         (5) Birinci fikranin (c) bendinde belirtilen raporun, arizanin bildirim tarihinden itibaren o mala ili^kin azami tamir suresi iferisinde duzenlenmesi zorunludur.

Degi^tirilen malin garanti suresi

MADDE 10 - (1) Garanti uygulamasi sirasinda degi^tirilen malin garanti suresi, satin alinan malin kalan garanti suresi ile sinirlidir.

Kullanim hatasi

MADDE 11 - (1) Tuketicinin mali tanitma ve kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri olarak kullanmasindan kaynaklanan arizalar hakkinda 8 inci ve 9 uncu madde hukumleri uygulanmaz.

         1. Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlari, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; malin saticisi, ithalatfisi veya ureticisinden birisi tarafindan mala ili^kin azami tamir suresi iferisinde duzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nushasinin tuketiciye verilmesi zorunludur.

         2. Tuketiciler, ikinci fikrada belirtilen rapora ili^kin olarak bilirki^i tarafindan tespit yapilmasi talebiyle uyu^mazligin parasal degerini dikkate alarak tuketici hakem heyetine veya tuketici mahkemesine ba^vurabilir.

          DORDUNCU BOLUM

          Son Hukumler

Yururlukten kaldirilan yonetmelik

MADDE 12 - (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik yururlukten kaldmlmi^tir.

Yururluk

MADDE 13 - (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yururluge girer.

Yurutme

MADDE 14 - (1) Bu Yonetmelik hukumlerini Gumruk ve Ticaret Bakani yurutur.

EK

6502 SAYILI TUKETlClNlN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREGiNCE GARANTI BELGESI ILE SATILMASI ZORUNLU OLAN URUNLER LlSTESl

SEKTOR/URUN

GARANTI SURESi

1

SAGLIK SEKTORU

 

1.1

KI§ISEL KULLANIM CIHAZLARI

 

 

 

 

1.1.1

TANSIYON ALETLERI

2 YIL

 

 

1.1.2

KAN DEGERI OLQEN CIHAZLAR

2 YIL

 

 

1.1.3

I§ITME CIHAZLARI

2 YIL

 

 

1.1.4

KONU§MA CIHAZLARI

2 YIL 

 

 

1.1.5

ATE?

OLQEN CIHAZLAR

2 YIL

 

1.2

ANNE VE COCUK URUNLERI

 

 

1.2.1

ELEKTRONIK

gOGUs

POMPALARI

2 YIL

 

 

1.2.2

BIBERON ISITICILARI

2 YIL

 

 

1.2.3

BIBERON

STERILIZATORLER I

2 YIL

 

 

1.2.4

MAMA

HAZIRLAMA

SETLERI

2 YIL

 

 

1.2.5

gOCUK OTO KOLTUKLARI

2 YIL

 

 

1.2.6

MAMA

SANDALYELERI

2 YIL

 

 

1.2.7

gOCUK

ARABALARI VE PUSETLERI

2 YIL

 

1.3

MASAJ ALET VE CIHAZLARI

 

 

1.3.1 | MASAJ ALETLERI | 2 YIL

 

1.4

BEDENSEL ENGELLILERE AIT CIHAZLAR

 

 

1.4.1

TEKERLEKLI SANDALYELER

2 YIL

 

 

1.4.2

ENGELLILER igiN AKULU ARAgLAR

2 YIL

2

GOZLUKLER

 

2.1

GUNE? GOZLUKLERI

2 YIL

 

2.2

GOZLUK gERgEVELERI

2 YIL

 

2.3

Ug BOYUTLU GOZLUKLER

2 YIL

3

ISITMA VE HAVALANDIRMA CIHAZLARI

 

3.1

KLIMALAR

2 YIL

 

3.2

ISI POMPALARI

2 YIL

 

3.3

FAN KOILLER

2 YIL

 

3.4

BRULORLER

2 YIL

 

3.5

KALORIFER KAZANLARI

2 YIL

 

3.6

KAT KALORIFERLERI

2 YIL

 

3.7

KOMBILER

2 YIL

 

3.8

DOGALGAZ/LPG SOBALARI

2 YIL

 

3.9

GAZYAGLI SOBALARI

2 YIL

 

3.10

KATI YAKIT SOBALARI

2 YIL

 

3.11

ELEKTRIKLI ODA ISITICILARI

2 YIL

 

3.12

SOFBENLER

2 YIL

 

3.13

TERMOSIFONLAR

2 YIL

 

3.14

PENCERE TIPI FANLAR

2 YIL

 

3.15

VANTILATORLER

2 YIL

 

3.16

DAVLUMBAZLAR

2 YIL

 

3.17

ASPIRATORLER

2 YIL

 

3.18

FANLI ELBISE KURUTUCULAR

2 YIL

 

3.19

HAVA TEMIZLEYICILER VE NEMLENDIRICILER

2 YIL

4

SIHHI TESISAT ALET VE CIHAZLARI

 

4.1

HIDROFORLAR

2 YIL

 

4.2

SU ARITMA CIHAZLARI

2 YIL

 

4.3

MOTORLU SU POMPALARI

2 YIL

 

4.4

VANALAR

2 YIL 

 

4.5

BATARYALAR (SIHHI TESISAT)

2 YIL

 

4.6

SENSORLU MUSLUK APARATLARI

2 YIL

 

4.7

REZERVUARLAR

2 YIL

 

4.8

KUVET VE DU§ TEKNELERI

2 YIL

 

4.9

LAVABOLAR

2 YIL

 

4.10

KLOZETLER

2 YIL

 

4.11

EVIYELER

2 YIL

5

TA§INABiLiR ELEKTRiKLi EL ALETLERi

 

5.1

TESTERE MAKINELERI

2 YIL

 

5.2

POLISAJ MAKINELERI

2 YIL

 

5.3

MATKAPLAR

2 YIL

 

5.4

LEHIM TABANCALARI

2 YIL

 

5.5

VIDALAMA MAKINELERI

2 YIL

 

5.6

ZIMPARA MAKINELERI

2 YIL

6

MOTORLAR

 

6.1

ELEKTRIK MOTORLARI

2 YIL

 

6.2

IQTEN YANMALI MOTORLAR

2 YIL

 

6.3

DI§TAN TAKMALI DENIZ MOTORLARI

2 YIL

7

EVLERDE KULLANILAN ALTERNATiF ENERJi SiSTEMLERi iLE ISITMA VE AYDINLATMA CIHAZLARI

 

7.1

GUNE§ ENERJISI ILE ISITMA SISTEMLERI

2 YIL

 

7.2

GUNE§ ENERJISINI ELEKTRIK ENERJISINE QEVIREN SISTEMLER

2 YIL

 

7.3

RUZGAR ENERJISINI ELEKTRIK ENERJISINE QEVIREN SISTEMLER

2 YIL

8

ELEKTRONiK, TELEKOMUNiKASYON ALET VE CiHAZLARI

 

8.1

TELEKOMUNiKASYON ALET VE CiHAZLARI

 

 

8.1.1

SABIT HATLI TELEFONLAR

2 YIL

 

 

8.1.2

CEP TELEFONLARI

2 YIL

 

 

8.1.3

UYDU

TELEFONLARI

2 YIL

 

 

8.1.4

MODEMLER

2 YIL

 

 

8.1.5

FAKSLAR

2 YIL

 

 

8.1.6

ARAQ IQI

KONU§MA

KlTLERI

2 YIL

 

8.2

BiLGiSAYAR VE CEVRE BiRIMLERI

 

 

8.2.1

BILGISAY ARLAR

2 YIL

 

 

8.2.2

MOUSE

2 YIL

 

 

8.2.3

MONITORLER

2 YIL

 

 

8.2.4

YAZICILAR

2 YIL

 

 

8.2.5

TARAYICILAR (SCANNER)

2 YIL

 

 

8.2.6

SES KAYIT CIHAZLARI

2 YIL

 

 

8.2.7

KLAVYELER

2 YIL

 

 

8.2.8

HARICI DISK

UnItelerI

2 YIL

 

 

8.2.9

PC KAMERALAR (WEBCAM)

2 YIL

 

 

8.2.10

OYUN

KONSOLLARI

2 YIL

 

 

8.2.11

ISLEMCILER

2 YIL

 

 

8.2.12

KART

OKUYUCULAR

2 YIL

 

 

8.2.13

AG GUVENLIK

2 YIL 

 

 

 

CIHAZLARI

 

 

 

8.2.14

HARD DISKLER

2 YIL

 

 

8.2.15

ANAKARTLAR

2 YIL

 

 

8.2.16

KITAP

2 YIL

 

 

OKUYUCULAR

 

 

 

DIJITAL

 

 

 

8.2.17

FOTOGRAF gERgEVESi

2 YIL

 

8.3

GUVENLIK VE ALARM SISTEMLERI

 

 

 

GUVENLIK

 

 

 

 

AMAgLI

2 YIL

 

 

8.3.1

KAMERALAR

 

 

 

 

GUVENLIK

 

 

 

 

AMAgLI

2 YIL

 

 

8.3.2

MONITORLER

 

 

 

 

GUVENLIK

 

 

 

 

AMAgLI KAYIT

2 YIL

 

 

8.3.3

CIHAZLARI

 

 

 

 

ALARM

2 YIL

 

 

8.3.4

CIHAZLARI

 

 

 

EV igi DINLEME

 

 

 

 

VE IZLEME

2 YIL

 

 

8.3.5

CIHAZLARI

 

 

 

EV VE BENZERI YERLERDE KULLANILAN ELEKTRON

[K

 

8.4

CIHAZLAR

 

 

 

 

8.4.1

TELEVIZYONLAR

2 YIL

 

 

8.4.2

PIKAP-PLAK

2 YIL

 

 

gALARLAR

 

 

8.4.3

MUZIK SETLERI

2 YIL

 

 

8.4.4

RADYOLAR

2 YIL

 

 

 

SES KAYDEDICI

 

 

 

8.4.5

VE OYNATICI

2 YIL

 

 

CIHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.)

 

 

 

MEDYA

 

 

 

 

OYN ATICILAR(MP

2 YIL

 

 

8.4.6

3, MP4 vb.)

 

 

 

 

EV SINEMA

2 YIL

 

 

8.4.7

SISTEMLERI

 

 

8.4.8

SES

DUZENLEYICILER

2 YIL

 

 

8.4.9

HOPARLORLER

2 YIL

 

 

8.4.10

KULAKLIKLAR

2 YIL

 

 

8.4.11

DATABANKLAR

2 YIL

 

 

8.4.12

ELEKTRONIK

2 YIL

 

 

SOZLUKLER

 

 

 

 

2 YIL

 

 

 

 

VEYA 5.00

 

 

8.4.13

PROJEKSIYON

0 SAAT

 

 

CIHAZLARI

(Hangisi

Once Dolarsa)

 

 

8.4.14

HESAP

2 YIL

 

 

MAKINELERI

 

 

8.4.15

ELEKTRONIK

2 YIL

 

 

PARA KASALARI

 

 

8.4.16

UYDU ALICILARI (RECEIVER)

2 YIL

 

8.5

UYDU YARDIMI ILE KONUM BELIRLEME CIHAZLARI

 

 

 

GPS YON BULMA

 

 

 

8.5.1

KONUMLAMA CIHAZLARI

2 YIL

 

8.6

FOTOGRAF MAKINELERI VE KAMERALAR

 

 

8.6.1

KAMERALAR

2 YIL

 

 

8.6.2

FOTOGRAF

2 YIL

 

 

MAKINELERI

9

ELEKTRIKLI ALET VE CIHAZLAR

 

9.1

JENERATORLER

 

2 YIL

 

9.2

AKUMULATORLER

 

2 YIL 

 

9.3

KESINTISIZ GUQ KAYNAKLARI

 

2 YIL

 

9.4

DONUSTURUCULER (INVERTOR)

 

2 YIL

 

9.5

REGULATORLER

 

2 YIL

10

TA§ITLAR

 

 

 

 

 

2 YIL

 

 

 

 

VEYA

 

10.1

bInek otomobIller

 

60.000 KM. (Hangisi Once

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolarsa)

 

 

 

 

2 YIL

 

 

 

 

VEYA

 

 

 

 

100.000

 

10.2

KAMYONETLER

 

KM. (Hangisi

Once Dolarsa)

 

 

 

 

2 YIL

 

 

 

 

VEYA

 

10.3

MOTOSIKLETLER

 

30.000 KM. (Hangisi

Once Dolarsa)

 

10.4

DENIZ MOTOSIKLETLERI

 

2 YIL

 

10.5

KAR MOTOSIKLETLERI

 

2 YIL

 

10.6

BISIKLETLER

 

2 YIL

 

10.7

KARAVANLAR

 

2 YIL

 

10.8

TA§IT YEDEK PARCALARI

 

 

 

 

2 YIL

 

 

 

 

VEYA 1,6

 

 

 

 

mm Di§

 

 

10.8.1

ARAQ LASTIKLERI

DERiNLiG i (Hangisi

Once Dolarsa)

 

 

10.8.2

FARLAR

2 YIL

 

 

 

GOSTERGE

 

 

 

10.8.3

TABLOSU VE GOSTERGELER

2 YIL

 

 

10.8.4

MERKEZI

2 YIL

 

 

KILITLER

 

 

 

EMNIYET KEMERI

 

 

 

10.8.5

VE

baGlantilari

2 YIL

 

 

10.8.6

EMNIYET

2 YIL

 

 

CAMLARI

 

 

10.8.7

EGZOZ BORU VE

2 YIL

 

 

SUSTURUCULAR

 

 

10.8.8

SARJ DINAMOSU

2 YIL

 

 

10.8.9

JANTLAR

2 YIL

 

 

10.8.10

KATALITIK

2 YIL

 

 

KONVERTORLER

 

 

10.8.11

AMORTISORLER

2 YIL

 

 

10.8.12

RADYATORLER

2 YIL

 

 

10.8.13

OTO KLIMALARI

2 YIL

 

10.9

ARAC DONU§UM KiTLERi

 

 

10.9.1

LPG DONUSUM KITLERI

2 YIL

 

 

10.9.2

CNG DONUSUM KITLERI

2 YIL

 

 

 

ELEKTRIK

 

 

 

10.9.3

DONUSUM KITLERI

2 YIL

11

EV TiPi DiKi§ MAKiNALARI

2 YIL

12

BAHCELERDE KULLANILAN MAKiNALAR

 

12.1

QIM-OT-QIT KESME MAKINALARI

 

2 YIL

 

12.2

QIM BIQME MAKINALARI

 

2 YIL

 

12.3

ZINCIRLI TESTERE MAKINALARI

 

2 YIL

 

12.4

QAPALAMA MAKINALARI

 

2 YIL

13

OLCME ALET VE CiHAZLARI 

 

13.1

ELEKTRIK SAYAgLARI

 

2 YIL

 

13.2

DOGALGAZ SAYAgLARI

 

2 YIL

 

13.3

SU SAYAgLARI

 

2 YIL

 

13.4

ISI SAYACI - PAY OLgER

 

2 YIL

 

13.5

SAATLER

 

2 YIL

 

13.6

ODA TERMOSTATLARI

 

2 YIL

14

SPOR, AV ALET VE MAKINALARI

 

14.1

SPOR ALETLERI

 

 

 

KONDISYON

2 YIL

 

 

14.1.1

BISIKLETLERI

 

 

14.1.2

KO?U BANDLARI

2 YIL

 

 

 

KONDISYON

2 YIL

 

 

14.1.3

KUREGI

 

 

14.1.4

AGIRLIK gALI?MA MAKlNALARI

2 YIL

 

14.2

AV ALETLERI

 

 

14.2.1

AV TUFEKLERl

2 YIL

15

EV VE BENZERI YERLERDE KULLANILAN ELEKTRIKLI VE GAZLI CIHAZLAR

 

15.1

EV ALETLERI

 

 

15.1.1

BUZDOLAPLARI

2 YIL

 

 

15.1.2

DERlN

2 YIL

 

 

DONDURUCULAR

 

 

15.1.3

ARAg

BUZDOLAPLARI

2 YIL

 

 

15.1.4

SU SEBlLLERl

2 YIL

 

 

15.1.5

BULA?IK MAKiNELERi

2 YIL

 

 

15.1.6

gAMA?IR MAKlNELERl

2 YIL

 

 

15.1.7

gAMA?IR

KURUTMA

MAKlNELERl

2 YIL

 

 

15.1.8

ELEKTRlKLl

2 YIL

 

 

SUPURGELER

 

 

15.1.9

FIRINLAR

2 YIL

 

 

15.1.10

OCAKLAR

2 YIL

 

 

15.1.11

MlKRODALGA FIRINLAR

2 YIL

 

 

 

BUHARLI

 

 

 

15.1.12

TEMlZLlK MAKlNELERl

2 YIL

 

 

15.1.13

BUZ YAPMA

2 YIL

 

 

MAKlNELERl

 

 

15.1.14

gOP OGUTME MAKlNELERl

2 YIL

 

 

15.1.15

DUDUKLU

2 YIL

 

 

TENCERELER

 

 

15.1.16

UTULER

2 YIL

 

15.2

KISISEL BAKIM URUNLERI(PILLI

URUNLER HARIO

 

 

15.2.1

SAg KESME MAKlNELERl

2 YIL

 

 

15.2.2

SAg

SEKlLLENDlRME ClHAZLARI

2 YIL

 

 

15.2.3

SAg KURUTMA MAKlNELERl

2 YIL

 

 

15.2.4

ELEKTRlKLl TRA? MAKlNELERl

2 YIL

 

 

15.2.5

EPlLASYON

2 YIL

 

 

ClHAZLARI

 

 

 

SAKAL BIYIK

 

 

 

15.2.6

KESME VE

2 YIL

 

 

DUZELTME MAKlNELERl

 

15.3

BESIN HAZIRLAYICI CIHAZ VE MAKINELER

 

 

 

EKMEK

 

 

 

15.3.1

KIZARTMA MAKlNELERl

2 YIL

 

 

15.3.2

EKMEK KESME

2 YIL 

 

 

 

MAKINELERI

 

 

 

15.3.3

EKMEK YAPMA MAKINELERI

2 YIL

 

 

15.3.4

TOST MAKINELERI

2 YIL