ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Uygulaması

8311.20.00.00.00 GTİP de yer alan adi metalden içi doldurulmuş tel cinsi eşyalarda uygulamada olan dampingin aynı şekliyle devam ettirilmesi yönünde tebliğ yayımlanmıştır.

23 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29988

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı,14/7/2016tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/23) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8311.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” (özlü kaynak telleri) ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kanun:14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifadeeder.

Karar

MADDE 4 –(1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumundadampinginve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile28/7/2011tarihli ve 28008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/16) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin mevcut haliyle devam etmesine karar verilmiştir.

 

Pozisyon No

Eşyanın
Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF
Bedelin %)

8311.20.00.00.00

Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

Çin Halk Cumhuriyeti

TheShanghaiLincolnElectricCo.,Ltd.

21,12

SuperTechCo.,Ltd.

21,12

Diğerleri

28,87

 

Uygulama

MADDE 5 –(1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlardadampingekarşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlüktekiTGTC’deyer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlüktekiTGTC’deyer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.