ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır

27 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29931

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 47)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı,1/1/2017tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6ncımaddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 –(1)18/2/1963tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yerverilmiştir.

(2) 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgülseksenüç) olarak tespit edilmiş ve11/11/2016tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 474 SıraNo’luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

(3) Buna göre,1/1/2017tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncımaddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 –

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

Yürürlük

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ1/1/2017tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.