ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Soruşturmasının Uygulamadan Kaldırılması

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamüller için açılan damping soruşturması geri çekilmiştir.

30 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29873

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/47)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/38) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülendampingsoruşturması kapsamında yerli üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Soruşturma

MADDE 3 –(1) Yerli üretim dalını temsile haizPoscoAssan TST Çelik San. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, Çin Halk Cumhuriyeti ve ÇinTayvanımenşeli “paslanmaz çelikten yassı haddemamüller”eyönelik olarak 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/38) iledampingsoruşturması başlatılmıştır.

Karar

MADDE 4 –(1) Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılandampingsoruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde başvuru sahibi firma tarafından geri çekilmesi nedeniyle 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.