ANASAYFA DUYURU & HABERLER
2017 yılı ithalat Rejimi Kararına ilişkin çalışmalar
2017 yılı ithalat Rejimi Kararına ilişkin çalışmalar hakkındaki tebliğ tarafınızla paylaşılmıştır.

30 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29843

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

2017 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA

EK KARAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2016/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimizi göz önünde bulundurarak değerlendirmeye almaktır.

Başvurular

MADDE 2 –(1) İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2016 tarihine kadar,

Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığınınithalatrejimi@ekonomi.gov.trelektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı gönderilmez. 2017 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 –(1) 30/10/2015 tarihli ve 29517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız