ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Soruşturması | Rafine Edilmiş Bakırdan İnce ve Kalın Borular

7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00. GTİP de yer alan Yunanistan menşeli ‘’rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular’’ cinsi eşyalar için damping soruşturması açılmıştır.

14 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29770

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/30)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı,SarkuysanElektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Yunanistan Cumhuriyeti menşeli “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürününün ithalatına ilişkin olarakdampingsoruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ç) Kanun:14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

d) Karar:20/10/1999tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

e)Sarkuysan:SarkuysanElektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasını,

f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

g) Yönetmelik:30/10/1999tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ğ) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyetini,

h) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifadeeder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 –(1) Başvuru konusu ürün, 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00GTİP’leraltında yer alan “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalınborular”dır.

(2) Bahse konuGTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 –(1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20ncimaddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda,Sarkuysanfirması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6 –(1) Damping belirlemesinde iki farklı normal değer hesabı yapılmıştır. İlk yönteme göre, şikâyete konu ülke olan Yunanistan menşeli ithal ürünün gerek iç piyasa satışlarına gerekse de Yunanistan’daki üretim maliyetlerine ilişkin veri bulunamadığından, eldeki mevcut verilerden hareketle, emsal olarakYÜD’ün2015 yılı üretim maliyetleri esas alınarak bir normal değer hesaplanmıştır. Bu çerçevede,YÜD’ünüretim maliyetine, satış, genel ve idari giderler ve finansman giderleri ile makul bir kâr eklenerek oluşturulmuş normal değer elde edilmiştir.

(2) Normal değer hesabında ikinci yöntem olarakEurostat’tanalınan Yunanistan’ın üçüncü ülkelere olan ihraç fiyatları kullanılmıştır. Bu yöntemde ise, Türkiye’ye olan coğrafi yakınlıkları nedeniyle Yunanistan’ın İtalya, Romanya ve Bulgaristan’a yönelik ihracatının 2015 yılı ağırlıklı ortalama birim fiyatları normal değer olarak esas alınmıştır.

(3) İhraç fiyatının tespitinde,TÜİK’in2015 yılına ait şikâyet konusu ürünün şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatında oluşan CIF ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı ileEurostat’tanalınan 2015 yılına ait Yunanistan’ın Türkiye’ye olan ağırlıklı ortalama FOB ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. FOB ihraç fiyatı, ihracatçı firmaların lehine olacak şekilde fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.

(4) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup şikâyete konu ülke menşeli ürün için hesaplanandampingmarjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 7 –(1) Yönetmeliğin 17ncimaddesi çerçevesinde zarar iddiasının incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, Yunanistan menşeli ithalatın Türkiye iç piyasasındaki pazar payı, şikâyet konusu ülke menşeli ithalatınYÜD’üniç satış fiyatlarını nasıl etkilediği veYÜD’ünekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.

(2) Yunanistan menşeli şikâyet konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2013-2015 döneminde önemli oranda yükseldiği; aynı zamanda Yunanistan menşeli ithalatın anılan dönem itibarıyla Türkiye iç piyasasındaki pazar payının da arttığı tespit edilmiştir.

(3) Yunanistan menşeli ithalatınYÜD’ünfiyatlarını 2015 yılında kırmadığı ancak belirli bir seviyede baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4)YÜD’ünşikâyet konusu üründe üretim, satışlar, kârlılık, nakit akışı ve verimlilik gibi göstergelerinde bozulma meydana geldiği belirlenmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında,dampingliolduğu iddia edilen ithalatınYÜD’dezarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 –(1) Yönetmeliğin 20ncimaddesi çerçevesinde birdampingsoruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Yunanistan menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00GTİP’lerialtında kayıtlı “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 –(1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22ncimaddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 10 –(1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 11 –(1) Yönetmeliğin 26ncımaddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 12 –(1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 13 –(1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

SöğütözüMah. 2180 Cad. No: 63 Çankaya/ANKARA

Faks:+90-312-204 8633

E-posta: dms255@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 –(1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.