ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması
Gözetim uygulaması tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. İlgili Gözetim tebliği aşağıda tarafınızla paylaşılmıştır.

14 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29712

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 –16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Brüt Kg)

8546.20.00.00.11

Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler

5

8546.20.00.00.12

Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 170 kV.yı geçmeyenler

5

8546.20.00.00.13

Anma gerilimi 170 kV.yı geçenler

5

8546.90.10.10.11

Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler

10

8546.90.10.10.12

Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 154 kV.yı geçmeyenler

10

8546.90.10.10.13

Anma gerilimi 154 kV.yı geçenler

10

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 –Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Bu maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin Ek-I’i ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –Aynı Tebliğe ekteki Ek-II, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI eklenmiştir.

MADDE 5 –Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin YayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayı

16/6/2005

25847

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin YayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayı

1-

1/10/2010

27716

2-

28/7/2011

28008

3-

11/7/2012

28350

Ekler için tıklayınız