ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması
Gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmıştır. 

15 Mayıs 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29713

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 –10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ’in Ek I’inde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 150 kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-II, Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII’deki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-III’teki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

(3) Bu maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 –Aynı Tebliğin Ek-I, Ek-II ve Ek-III’ü ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 –Aynı Tebliğe ekteki Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII eklenmiştir.

MADDE 6 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

Ekleri için tıklayınız