ANASAYFA DUYURU & HABERLER
02.10.2014 Oku grubu Toplantı Özeti

02.10.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 

GRUP BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

 

 

26 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

 

TEBLİĞ

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/2)

 

 

732119.00.00.00 Gtip’de yer alan Yemek Pişirme cihazları cinsi ürünlere 7 USD /KG  gözetim uygulaması başlamıştır.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (CIF)

(ABD Doları/Kg*)

7321.19.00.00.00

Diğerleri (Katı yakıtlı cihazlar dahil)

7

Kg*: Brüt Ağırlık

 

 

26 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

2015 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/20)

Ekonomi Bakanlığı, 2015 yılı İthalat Rejimi’nin hazırlanmasında ilk defa üretici veya ithalatçı şirketler ile sivil toplum kuruluşlarının, gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarına yönelik talepleri ile görüşlerinin geniş ve kapsamlı bir şekilde alınmasının planlandığını bildirdi. Bakanlık, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının 26 Ekim’e, kamu kurum ve kuruluşlarının ise 1 Aralık 2014 tarihine kadar görüşlerini Ekonomi Bakanlığı’na iletebileceklerini vurguladı.

Ekonomi Bakanlığı,2015 ithalat rejiminin belirlenmesinde yeni bir uygulamanın hayata sokulduğu vurgulandı. 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine dikkat çeken Ekonomi Bakanlığı, ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oran ve miktarlarının Bakanlık tarafından her yıl sonunda hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nun takdirine sunulduğunun altı çizildi. İlgili yılın İthalat Rejimi’nin 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Türkiye’nin taraf olduğu muhtelif uluslararası Anlaşmalar, kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”un Bakanlar Kurulu’na tanıdığı yetkiler çerçevesinde, ülke ekonomisinin ihtiyaçları ile ilgili sektörlerin talepleri göz önünde bulundurularak, listeler şeklinde hazırlandığına dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan İthalat Rejimi’nin hazırlanması aşamasında, ilk defa üretici veya ithalatçı şirketler ile sivil toplum kuruluşlarının, gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarına yönelik talepleri ile görüşlerinin, geniş ve kapsamlı bir şekilde temin edilmesi planlanmaktadır.

Bu sayede, ilgililerin, İthalat Rejiminin hazırlanması sürecine aktif olarak dahil edilmesi ve 2015 yılı itibariyle uygulanacak İthalat Rejiminin Türkiye’nin sektörel gereksinimlerine de cevap verecek mahiyette, katılımcı bir süreç sonunda, açık ve saydam bir biçimde belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla yürürlüğe konulan Tebliğ’in ekindeki form doldurularak, şirketler ve sivil toplum kuruluşları için 26 Ekim 2014, kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Aralık 2014 tarihine kadar, Bakanlığımız elektronik posta adresine (ithalat rejimi@ekonomi.gov.tr) iletilmesi halinde, ilgililerin talepleri ve görüşleri değerlendirilmeye alınacaktır.

 

 

 

26 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

52.05

Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren

ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)

Ton

39.000

52.08

Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk

içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler)

Ton

8.400

52.09

Pamuktan dokunmuş (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve

m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler)

Ton

3.400

 

 

 

Türkmenistan menşeli bazı tekstil ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım esasları belirlendi.

,Türkmenistan menşeli pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç, ağırlık itibarıyla yüzde 85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende satılacak hale getirilmemiş) için 39 bin ton, pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibarıyla yüzde 85 veya daha fazla pamuk içeren, metrekare ağırlığı 200 gramı geçmeyenler) için 8 bin 400 ton ve pamuktan dokunmuş eşya (ağırlık itibarıyla yüzde 85 veya daha fazla pamuk içeren, metrekare ağırlığı 200 gramı geçenler) için 3 bin 400 ton tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjanı, öncelikli olarak söz konusu ürünü üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalara dağıtılacak.

Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithalat lisansı düzenlenecek. İthal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekecek. Lisanslar, 31 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli olacak ve üçüncü kişilere devredilemeyecek.

 

 

 

 

1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5)

MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

(İhracat: 2006/12)nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“öö) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı,

3.madde belge kapsamı tanımları belirtmektedir örneğin aracı ihracatçı demek vb. buradada öö) bendinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası nın nedemek olduğunu açıklamış.

 

MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(5) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinde belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uygulanmaz.

5. fıkrada daha önce ; 2 (iki) kat para cezası uygulanmaz. İbaresi yer alırken şimdi

Kanununun 238 inci maddesi hükmü uygulanmaz.” Değişikliği bildiriliyor.

 

(8) Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesindeki alımlar, bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden yurt içinden eşya alımından önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden eşya belge süresi sonuna kadar katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin edilebilir. Tecil-terkin uygulaması kapsamında belgede belirtilen miktardan fazla yurt içinden eşya alınamaz ve bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde bu aşım revize işlemine konu edilemez.

 

8. fıkramızda önceden ; , bu Tebliğin eşdeğer eşya kullanımına ve önceden ihracata ilişkin hükümleri uygulanmaz. ( yurt içi alışlarda eşdeğer eşyaya izin verilmiyordu. Tüm ihracatlar yur içi alış  faturasının tarihinden sonra olacak şartı aranıyordu. ) yeni madde de yurt içi alışlarda da eşdeğer eşya uygulamasına izin verildiğini belirtiyor.

 

MADDE 3 Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1inin,

 Daha önce ki maddemizde A sınıfı kişilerin teminatlarının %1 indirim sağlandığını belirtirken şuan  yetkilendirilmiş yükümlünün de %1 teminat indirimi bilgisi eklenilmiştir.

 

 

MADDE 4 Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3

 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır.

 

Eski haliyle 22 madde derki ithalatlarda süre kaydırımı işleminde maksimum 3 ay verilir. Ve ithalat yapılmadı ise bu ek süre verilmez.

 

Yeni maddemizde diyor ki ithalat yapılmadığı taktirde bile belgeye 3 ay süre kaydırımı verilir.

 

 

MADDE 5 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin yedinci, sekizinci, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onüçüncü fıkra eklenmiştir.

(7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde düzenlenmiş dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, asıl işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

Eski maddemizde katiye çevirme işlemlerinde ithal ürünün tespiti aranırken yeni yayınlanan maddeye ek olarak  (yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere) özelliği belirtilen firmaların katiye çevirme işlemlerinde tespit yapılmayacaktır.

 

(8) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya asıl işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

 

Bu fıkrada işlem görmüş ürün ibaresine asıl işlem görmüş ürün bilgi eklenmişitir.

 

 

(10) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde teslimi halinde, her bir belgenin/iznin taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin/izninin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. İthal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğin 32, 33 ve 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları dahilde işleme izin belgesi sahibi alıcılara katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinde teslim edebilir.

 

Bu fıkranın eski halinde yurt içi satışları yer almaz iken ; belgeden belgeye satış işlemlerinde yurt içi alış varsa da artık diğer belgeye teslim edebileceğini bildirmektedir.

 

 

(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğin 42 nci maddesinde belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.

 Daha önce belirtilen bilgide maddi hata işlemleri tespitinde bulunulduğunda belgenin açıla bileceği hususunda idi şimdi ki madde de geri gelen eşyaları yapılan hataları da kapsayarak kapatılan belgenin açılması hususunda bilgi vermektedir.

 

 

 

 

(13) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen asıl işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, geri gelen asıl işlem görmüş ürün belge/izin süresi içerisinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 170 inci maddesi ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren ithal eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

 

Bu fıkra  yeni eklenmiş olup; geri gelen asıl işlem görmüş ürünlerin vergilerinin tahsili yapıldığı takdirde  dolaşıma giren geri gelen ithal eşyasının ihracatı aranmadan belgenin kapatılacağı belirtilmektedir.

 

 

MADDE 6 Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-5 ve ek-6da yer alan ihracat ve ithalat listeleri ilgili gümrük müdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili kurum ve kuruluşa da bildirilir.

 

Eski madde de başmüdürlüklere ve gümrüklere belgenin kapama yazıları gider diye belirtirken artık sadece kapama yazısı gümrüklere bildirilmektedir. Bilgisini sunmuştur.

 

 

 

MADDE 7 Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.

 

Belge süresi içerisinde Geri gelen eşyalarda fazla ihracat var ise ve geri gelen ürüne müeyyide doğmuyor ise belge müeyyidesiz bir şekilde kapatılacaktır.

 

 

 

(3) İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni taahhüt kapatma işleminin ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 45 inci maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.

 

Geri gelen eşyanın vergileri yatırılıp tüm ilgili kurumlara bildirilerek ihracat listesinden düşümler yapılacak ve belge kapama işlemleri gerçekleştirilecek.

 

 

 

MADDE 8 Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

(1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi,

b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapılmaması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmaması durumunda, bu kapsamdaki ithalat esnasında alınmayan vergi,

c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

ç) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için %65i, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %60’ı, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %65i, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %70i, bunun dışında kalan sektörler için %80i, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100’ü geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

e) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1inden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

f) Geri ödeme sistemi çerçevesindeki belge/izin kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi,

g) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi,

ğ) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin resen kapatılması halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi,

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. Dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün müeyyideli olarak kapatılmasına ilişkin yazıda, bu maddenin hangi fıkrası ve bendine istinaden müeyyide uygulanacağına ilişkin bilgiye, ayrıca tespit edilmesi halinde müeyyide uygulanması öngörülen ithal eşyasının, ithal edildiği şekliyle ve/veya işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğine, serbest dolaşıma sokulduğuna, gümrük gözetiminde imha edildiğine, gümrüğe terk edildiğine ya da mahrece iade edildiğine yönelik bilgiye de yer verilir.

 

Bu madde de iki katı para cezası uygulanır yerine müeyyide uygulanır ibaresi eklenmiş olup. Uygulanan müeyyidenin de hangi maddeye istinaden uygulandığı belirtilmek zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

 

 

(3) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.

 

Bu madde yeni eklenmiş olup. Belge süresi bitip 1 ay geçer geri gelen eşya gelen eşya olur ise 241. Madenin 2 katı cezasına göre işlem yapılacak 2 ay geçer ise 241, maddenin 4 katına göre işlem yapılacaktır.

 

 

MADDE 9 Aynı Tebliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Bu Tebliğde gümrük beyannamesi aslının arandığı durumlarda, ilgili gümrük beyannamesi aslı aranmaksızın elektronik ortamda yer alan bilgiler, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili işlemlerde esas alınır. Ayrıca, bu Tebliğde beyanname aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhat, ilgili kurum tarafından elektronik ortamda düşülür.

 

Beyanname aslı gereken durumlarda elektronik ortamdan yer alan bilgiler esas alınacaktır. Beyannameye mehruşat  düşülmesi gerekirse elektronik ortama düşülecektir.

 

 

MADDE 10 Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler için, dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.

 

Eski fıkrada sadece onaylı kişileri belirtirken artık yetkilendirmiş kişilere de yer vermektedir.

 

MADDE 11 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Resen kapatmalara ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 24 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde bu Tebliğ eki ek-3te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri alınmasının uygun görüldüğünün İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine bildirilmesi halinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince resen kapatma işlemi geri alınır ve aynı gün belge sahibi firma tarafından elektronik ortamda taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin müracaat yapılır. Bu geri alma işlemi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak duyurulur.

 

Resen kapatılan belgelerin açılması için ilgili birliğe ve bakanlığa baş vuru yapılarak resen belgelerin açıldığı ve açıldığı gün kapama talepli yapılması gerektiği bildirilmiştir.

 

 

(2) Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin belgesi kapsamında uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, resen kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip, müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus hem resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda hem de taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin yazıda belirtilir.

 

Resen kapatılır iken müeyyide doğan belgelerde yatan cezaların geri verilmeyeceğini bildirmektedir.

 

Belgeden belgeye teslime ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 25 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, dahilde işleme izin belgesi sahibi bir firma tarafından katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde alım yapılmışsa, bu alıma konu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün yine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başka bir belgeye tesliminin yapılması halinde, ilgili teslim faturası birinci belgenin ihracatı kapsamında değerlendirilir.

 

Yurt içi alış yalpan bir belge bu madde yayınlanmadan başka bir belgeye yurt içi alışlarını teslim etti ise yine ilk alış yapan belgenin taahhüt hesaplarında görülecek şekilde işlem yapılacağını bildirmektedir.

 

MADDE 12 Aynı Tebliğin ek 1i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 Aynı Tebliğin ek 2si ekteki şekilde ek 2/A ve ek 2/B olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 Aynı Tebliğin ek 3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 Aynı Tebliğin ek 5i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 Aynı Tebliğin ek 6sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)nin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik ile yine bu Tebliğin 5 inci maddesi ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)nin 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında yapılan değişiklik 1/5/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 9 uncu ve 14 üncü maddeleri 1/11/2014 tarihinde,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 18 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.