ANASAYFA DUYURU & HABERLER
02.05.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

02.05.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ 

GRUP BAŞKANI: TÜLAY AYDEMİR 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/13) 

Ekonomi Bakanlığı, Çin menşeli cam elyafı takviye malzemelerinin ithalatına yönelik bir "ara gözden geçirme soruşturması" açmıştır. Başvuru konu mevcut önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. 

Başvuru konusu ürünlerin (Cam Elyafı Takviye Malzemeleri) Gtip numaraları şu şekildedir; 

·         7019.11 

·         7019.12 

·         7019.19 

·         7019.31 

·         7019.90.00.10.00, 

·         7019.90.00.30.00 

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre şikayetçi yerli üretici Cam Elyaf Sanayii, Çin menşeli "cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gerekçesiyle Çin menşeli ürüne yönelik bir ara gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. 

Bir ara gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılması üzerine İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Çin menşeli cam elyafı takviye malzemelerinde bir ara gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. Başvuruya konu mevcut önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/8) 

 

GTİP 

Eşyanın Tanımı 

Menşe Ülke 

Dampinge Karşı Vergi 

(ABD Doları/adet)  

9613.10.00.00.00 

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 

Çin Halk Cumhuriyeti 

0,05 

9613.20.00.00.11 

Ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları 

0,05 

9613.90.00.00.11 

Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) 

0,01 

 

Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları ve ateşleme sistemi elektrikli doldurulabilen gazlı cep çakmakları ile plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) ithalinde dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur. 

 

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2) 

Konu: Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 

Gtip: 4202 

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 5.360.706 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 1.786.902 adeti geçemez. 

Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak ek-2’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. 

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 5.000 kg’yi (brüt) ve 5.000 adedi (her iki koşulu birden sağlayarak) geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir. 

 

 

 

Maliye Bakanlığından: 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 

1985 ten bu yana yayınlanmaya başlanan KDV tebliğleri 26.04.2014 tarihinde yürürlükten kalkarak tek bir tebliğ haline getirildi. Tebliğ yaklaşık 270 sayfadan oluşmaktadır. Tebliğin çok büyük bir kısmı eski tebliğlerin aynı uygulamalarını içermekte olup az bir bölümünde bir takım yenilikler getirilmiştir. 

1) Hızlandırılmış İade Sisteminden Yararlanma Koşulları Hafifletildi 

Hızlandırılmış iade sisteminden yararlanmak için, bilanço büyüklükleri yani aktif, maddi durağan varlıklar, özsermaye ve satış tutarıyla ilgili 4 kriterden 3'nü sağlamış olması bundan böyle yeterli sayılacak. Ayrıca çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı da 350'den 250'ye düşürüldü. Bu uygulama büyük hacimli mükelleflerin KDV iadelerini herhangi bir inceleme olmaksızın ve 5 iş günü içinde almalarına imkan sağlarken, tebliğ çalışmasıyla bu uygulamadan daha fazla mükellefin yararlanmasına imkan sağlanacak. 

2) Tecil ve Terkin Uygulamasında Yeni Dönem
Tebliğ ile birlikte tecil ve terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların kapsamı tarımsal üretimi de kapsayacak bir şeklide genişletildi. İlk defa tarımsal üretim yapanlar da tecil, terkin kapsamına alınmış oldu. 

3) İstisna Düzenlemelerinde Yeni Dönem 

Tebliğde en dikkat çekici yerlerden biri de imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje uygulamasına geçilmesi olmuştur. Mükellef önceden bir proje hazırlayacaktır. Mükellef bu proje kapsamında hangi malların alınacağı listesini sunacak. Bu kapsamda yapılacak iade ve istisnalar kolay bir şekilde takip edilmesi amaçlanmıştır. 

4) KDV İadesi Alanlara Büyük Müjde! İndirimli Teminat Uygulaması Sınırsız Hale Getirildi!! 

Tebliğin en dikkat çekici bir diğer yeniliği ise indirimli teminat uygulamasında yaşanmıştır. Daha önce sadece imalat ya da ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği indirimli teminat uygulaması sistemini, KDV iadesi alan tüm mükelleflerin gerekli şartları sağlaması kaydıyla yararlanabileceği şekle dönüştürüldü. Bu şartlardan en önemlisi YMM Tasdik Sözleşmesinin zorunlu hale getirilmiş olmasıdır.

İndirimli teminat uygulaması sistemiyle gerekli koşulları sağlayan mükellefler, KDV iadelerini yüzde 100 teminat yerine sadece yüzde 4 veya yüzde 8 teminat göstererek alabilecekler.  

Teminatların bu denli düşürülmesi mükelleflerin finansman yükünü ciddi biçimde hafifletmiş olacaktır. 

5) KDV İadesi Alanlara Bir Müjde Daha!! 

Tebliğ ile birlikte Mal teslimlerinden kaynaklanan tevkifattan dolayı KDV iadesi alan mükelleflere bir müjdeli haber daha gelmiştir. Tebliğe göre Mal teslimlerinden dolayı MAHSUBEN KDV İadesi alan mükellefler bundan böyle YMM raporu, teminat veya vergi incele raporu OLMAKSIZIN iade alabileceklerdir. Bir başka deyişle mal teslimlerinden kaynaklanan tevkifattan dolayı mahsuben iade taleplerinde Yeminli Mali Müşavirlere KDV iade raporu yazdırılmasına son verilmiştir. Bu da yine şirketlerin finans yükünü hafifleten bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.