ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması
9003 ve 9004 de yer alan gözlük çerçeveleriyle ilgili gözetim uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır.

25 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29664

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

6

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

6

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

8

9004.10.99.00.00

Diğerleri

8

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

(3) Bu maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin Ek-II’si ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –Aynı Tebliğe ekteki Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI eklenmiştir.

MADDE 5 –Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/3/2008

26815

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2008

26817

2-

9/4/2008

26842

3-

28/7/2011

28008

4-

2/3/2012

28221

Ekler için tıklayınız