ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması

960810.10.10.00 gtip de yer alan kalem cinsi eşyalardaki gözetim uygulaması arttırılmıştır. 

25 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29664

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 –22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olanlar

0,30

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –(1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 4 –Aynı Tebliğe ekteki Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI eklenmiştir.

MADDE 5 –Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2013

28595

Ekler için tıklayınız