ANASAYFA DUYURU & HABERLER
64. Fasıldaki Ürünler İle İlgili İTKİB'in duyurusu
64. Fasıldakı urunlere Kayıt belgesı uygulamasıyla ılgılı olarak ITKIB 'ın yapmıs oldugu duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu

 

64.FASILDA SINIFLANDIRILAN AYAKKABI VE AKSAMLARI CİNSİ EŞYALARIN KAYDA ALMA UYGULAMASINA ALINMASINA İLİŞKİN 

DUYURU 

 

Bilindiği üzere, 10/01/2007 tarih ve 26399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(2007/2) ile  anılan Tebliğ’in ekinde yayımlanan 64. Fasılda sınıflandırılan Ayakkabı cinsi eşyaların Tebliğ’de belirtilen CIF kıymetin altında birim kıymete haiz olması durumunda ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabi tutulmakta ve belirtilen eşyalar ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilmekteydi.  

 

26 Temmuz 2014 Tarihinde yayımlanan 29072 sayılı Resmi Gazete ile anılan Tebliğ(2007/2) yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Diğer taraftan, 26 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından  yayımlanan 29072 sayılı Resmi Gazete ile  2010/1 sayılı “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” de değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ ile 64. Fasılda sınıflandırılan “Ayakkabı ve aksamları” cinsi eşyalar Kayda Alma Uygulaması Kapsamına alınmıştır. 

 

Bu itibarla, 10 Ağustos 2014 tarihinden itibaren  64. Fasılda sınıflandırılan(Ayakkabı ve Aksamları) cinsi eşyaları ithal edecek ithalatçıların 2010/1 Sayılı Tebliğ’de belirtilen Kayıt Merkezlerinden  Kayıt Belgesi almaları gerekmektedir. 

 

·         Kayıt Merkezlerince, “Kayıt Belgesi” başvurularının kabulüne 10 Ağustos 2014 tarihinde başlanacaktır. 

·         Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak İthalatlar için İthalat Kayıt Belgesi gerekmemektedir. 

·         Matbu başvuru formları Kayıt Merkezlerinden temin edilebilecektir. 

·         Kayıt Belgesi başvuruları elektronik ortamda www.ebirlik.org/ithalat adresine bağlanılarak yapılacaktır. 

·         Kayıt belgesinin düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin temin edilerek İthalat Kayıt Sistemine tanımlanması gerekmektedir. 

·         Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranacak, Müteakip başvurularda fotokopileri yeterli görülecek, imzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunlu olacaktır.)  

·         Örneği Tebliğ ekinde yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ile üretici ithalatçılar için “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” (İlk başvuruda aranacak  ayrıca her takvim yılının Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranacaktır.) 

·         Örneği Tebliğ ekinde yer alan İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) (Her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranacak, İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl süre ile geçerli olacaktır. İthalatçı tarafından, İhracatçı Kayıt Formunun suretinin Taahhütname ekinde ibrazı halinde ihracatçıya 60 gün onaylı suretini ibraz için süre verilebilecektir.  

·         Örneği www.ebirlik.org/ithalat  internet adresinden veya Kayıt Merkezlerinden temin edilebilecek  noter tasdikli “Taahhütname”, (Taahhütnameler her bir ithalatçı için yılda bir kez aranacak olup süre sonu takvim yılı ile sınırlı olacaktır.)  

·         Daha detaylı bilgiye www.ebirlik.org/ithalat  internet adresinden veya kayıt merkezlerinden erişilebilecektir.