ANASAYFA DUYURU & HABERLER
10.07.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

10.07.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ  

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR 

 

 

4 Temmuz 2014  CUMA 

Resmî Gazete 

Sayı : 29050 

TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2013/2) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 45.000 kg’ı aşamaz. 

 

 

4 Temmuz 2014  CUMA 

Resmî Gazete 

Sayı : 29050 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2014/6534 

 

"Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yabancı bir ülkeden hampetrol ve jet yakıtının karayolu veya demiryolu ile üçüncü ülkeye transit ticaretinin şartlarını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı’na yapılan ekleme ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı acil görülen hallerde bu ürünlerin transit geçişi yanı sıra ihracatına da izin verme konusunda yetkilendirildi. 

Kararın geçici ikinci maddesinde "Irak'ın ihtiyacı olan benzin ve motorinin transitine bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile izin verilebilir" fıkrasına da ihracat ibaresi eklendi. Bu ülke için 3 yıl olarak belirlenen süre de 5 yıla çıkarıldı. 

Böylelikle,Türkiye’de özellikle lojistik sektörü için ciddi gelir kapısı olan transit akaryakıt taşıma işinde kapsam genişletildi. 

 

 

5 Temmuz 2014  CUMARTESİ 

Resmî Gazete 

Sayı : 29051 

TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 

 

G.T.İ.P. 

Eşya Tanımı 

Birim Gümrük 

Kıymeti 

(ABD Doları/Ton*) 

0703.20 

Sarımsaklar 

3.000 

0712.90.90.00.11 

Sarımsak 

4.000 

* Ton: Brüt Ağırlık 

                                                                                                                                                                                         

Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş olan gözetim belgesinin veya belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez. 

Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

Aynı Tebliğin EK Iinde yer alan T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA ibaresi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA olarak değiştirilmiştir. 

Aynı Tebliğin EK IIsi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

EK-II 

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK 

BELGELER: 

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.) 

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti (2 nüsha). [Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.]” 

 

 

5 Temmuz 2014  CUMARTESİ 

Resmî Gazete 

Sayı : 29051 

TEBLİĞ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:100)NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 113) 

13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden yapılır. 

 

 

 

8 Temmuz 2014  SALI 

Resmî Gazete 

Sayı : 29054 

TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2014/6) 

 

Ekonomi Bakanlığı, polietilen tereftalat (PET) ithalatında (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar)uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi. 

Ekonomi Bakanlığı, polietilen tereftalat (PET) ithalatında (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar)uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma 9 ay için tamamlanacak. 

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre yerli üreticiler tarafından, 3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu "polietilen tereftalat, 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar" (PET) ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. 

Başvuru sonrası yapılan ön inceleme korunma önlemi sonrası 2012 yılında düşük oranda azalan ithalat miktarının daha sonra 2013 yılında artış gösterdiği tespit edildi. Yerli üreticilerin ekonomik göstergeleri üzerinde yapılan incelemede önlem sonrası 2012 yılından itibaren üretim, yurtiçi satışlar, kapasite ve istihdam göstergelerinin olumlu seyretmiş olduğu, dönem sonu stoklar, kapasite kullanım oranı, verimlilik ve karlılık göstergelerinin ise olumsuz seyrettiği görüldü. 

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak 3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan PET ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi. 

Soruşturma, yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülecek. Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 

 

 

 

10 Temmuz 2014  PERŞEMBE 

Resmî Gazete 

Sayı : 29056 

TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/20) 

Yerli üretici Evren Zincir İmalat Mak. San. ve Tic. A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “destekli halkalı zincirler” ile “kaynaklı halkalı zincirler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. İlgili başvuru, söz konusu ürünün diğer yerli üreticileri olan Yapaş Zincir ve Döğme San. Tic. Ltd. Şti., ile Bumetsan Zincir Oto. Mak. Yed. Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir. 

              Önleme tabi ürün, 7315.81 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTP) yer alan destekli halkalı zincirler ile 7315.82 GTPde yer alan kaynaklı halkalı zincirlerdir. Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. 

 ÇHC menşeli destekli halkalı zincirler ile kaynaklı halkalı zincirler için 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2003/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ ile destekli halkalı zincirler için 331 ABD Doları/Ton ve kaynaklı halkalı zincirler içinse 403 ABD Doları/Ton tutarında   dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem, gerçekleştirilen NGGS neticesinde 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2009/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2009/25 sayılı Tebliğ) ile hem destekli halkalı zincirler hem de kaynaklı halkalı zincirler için 1069 ABD Doları/Ton olacak şekilde değiştirilerek 5 yıl daha uzatılmıştır. 

 

 

 

 

 

10 Temmuz 2014  PERŞEMBE 

Resmî Gazete 

Sayı : 29056 

TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/1)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)in 42 nci maddesinde yer alan PT Indoroma ibaresi PT Indorama Synthetics TBK olarak değiştirilmiştir.   

 

CE UYGUNLUK HK. 

CE işaretlemelerindeki koşullu izinler 01.07.2014 tarihinde son bulmuş ve CE işareti uygunsuz olan ürünler için direk olumsuz rapor verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu süre, 01.01.2015 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca, öngörülen ebattan(5 mm.)küçük olan CE işaretine sahip ürünlere ilişkin denetimler, ürünün tasarımı, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu “ile sonuçlandırılır.