ANASAYFA DUYURU & HABERLER
24.04.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

24.04.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

GRUP BAŞKANI: TÜLAY AYDEMİR

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/12)

Çin menşeli "koagüle suni deri" nin ithalinde dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Önleme tabi ürün: 5603.14 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) “Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın) m2 ağırlığı 150 gr’dan fazla olanlardır.

Soruşturma için başvuruda bulunan firmalar;

  • Depar Deri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş

  • Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi ve Ticaret A.Ş

  • Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi ve destekleyici firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve söz konusu ülkede yerleşik üretici, ihracatçılarına soru formları gönderilecek. Tarafların, soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek, bilgi almaları gerekecek. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunmaları halinde kendilerine soru formu gönderilecek. Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Çin'in Türkiye'deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecek.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da görüşlerini 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekecek. Taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, mevcut verilere göre alınacak.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların, özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefleri (4/12/2013 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda3 tanımlanan rafinericiler hariç) tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata (Tevkifat:Para konusunda kesintiler anlamına gelir.) tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenecektir.

ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

Alıcı İmalatçılar (Vergi Sorumluları) Tarafından Tevkifata Tabi Tutulan ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

Örnek; Sanayi sicil belgesini haiz imalatçı (A), ÖTV mükellefi (B)’den 14/5/2014 tarihinde Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan ve ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 38.11 tarife pozisyon numarasındaki 1.000 Kg. müstahzar katkı isimli malı vergi hariç 3.000 TL karşılığında satın almıştır. ÖTV mükellefi (B) tarafından bu teslime ilişkin fatura 17/5/2014 tarihinde düzenlenmiştir.

Buna göre söz konusu teslim 14/5/2014 tarihinde gerçekleştiğinden tevkif edilen 2.298,50 TL tutarındaki ÖTV’nin, imalatçı (A) tarafından 16-25/5/2014 tarihleri arasında (teslime ilişkin fatura 17/5/2014 tarihinde düzenlenmiş olsa dahi) (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

TEVKİFATA TABİ TUTULAN ÖTV’NİN İNDİRİMİ

Tevkifata tabi tutulan ÖTV’nin beyanına ilişkin (6) numaralı ÖTV beyannamesinde, beyan edilen ÖTV’den herhangi bir surette indirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek: ÖTV mükellefi (B), sanayi sicil belgesini haiz imalatçı (A)'ya 28/4/2014 tarihinde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 38.11 tarife pozisyon numarasındaki 1.000 Kg. müstahzar katkı isimli malı vergi hariç 3.000 TL karşılığında teslim etmiş ve bu teslime ilişkin faturayı 4/5/2014 tarihinde düzenlemiştir. İmalatçı (A),  ÖTV’sini tevkif ederek ödediği bu mal ile ithal ettiği aynı listedeki baz yağı kullanmak suretiyle yine aynı listede yer alan ÖTV tutarı 1,3007 TL/Kg. olan 2.000 Kg. madeni yağ üretmiş ve ürettiği bu malın tamamını 17/5/2014 tarihinde satmıştır.

Buna göre, imalatçı (A) tarafından 38.11 tarife pozisyon numaralı müstahzar katkı isimli mala ilişkin tevkif edilerek 1-10/5/2014 tarihleri arasında (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenmiş olan ÖTV’nin, bu malın girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın teslimine ilişkin yine imalatçı (A) tarafından 1-10/6/2014 tarihleri arasında verilmesi gereken (1) numaralı ÖTV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün olabilecektir.

Bu durumda imalatçı (A) tarafından verilecek;

a- 2014/Nisan II. vergilendirme dönemine ait (6) numaralı ÖTV beyannamesinde

         Tevkif edilen ÖTV tutarı = 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL,

b- 2014/Mayıs II. vergilendirme dönemine ait (1) numaralı ÖTV beyannamesinde

         Hesaplanan ÖTV tutarı = 2.000 x 1,3007         = 2.601,40 TL,

         İndirilecek ÖTV            = 1.000 x 2,2985         = 2.298,50 TL,

         Ödenecek ÖTV             = 2.601,40 – 2.298,50 =    302,90 TL

olarak hesaplanacaktır.

Bununla birlikte, ÖTV mükellefi (B) tarafından bu teslime ilişkin faturanın süresinden sonra (örneğin 15/5/2014 tarihinde) düzenlenmiş olması, vergi sorumlusu sıfatıyla tevkif edilen verginin 1-10/5/2014 tarihleri arasında beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenmesine engel değildir.

TEVKİFAT UYGULAMASINDA BELGE DÜZENİ

Tevkifata tabi teslimler dolayısıyla satıcı ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek belgelerde; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca “Teslim Miktarı, Teslim Bedeli, Hesaplanan ÖTV, Alıcı İmalatçı Tarafından Tevkif Edilecek ÖTV, KDV Matrahı, Hesaplanan KDV, Tevkifat Dâhil Toplam Tutar ve Tevkifat Hariç Toplam Tutar” ayrıca gösterilecektir. Bu belgelere, tevkifat hariç toplam tutarın rakam ve yazı ile yazılması gerekmektedir.

Örnek: Satıcı ÖTV mükellefi tarafından tevkifat uygulaması kapsamında ÖTV ve KDV hariç 3.000 TL bedelle teslim edilen ve ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 1.000 Kg. 38.11 tarife pozisyon numarasındaki müstahzar katkı isimli malın faturası aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde düzenlenecektir.

 

Teslim Miktarı                                                                     :

1.000 Kg.

Teslim Bedeli  (ÖTV ve KDV hariç)                                  :

3.000 TL

Hesaplanan ÖTV (1.000 x  2,2985 =)                                 :

2.298,50 TL

Alıcı İmalatçı Tarafından Tevkif Edilecek ÖTV                :

2.298,50 TL

KDV Matrahı (3.000 + 2.298,50 =)                                    :

5.298,50 TL

Hesaplanan KDV (5.298,50 x 0,18 =)                                :

953,73 TL

Tevkifat Dahil Toplam Tutar (5.298,50 + 953,73 =)          :

6.252,23 TL

Tevkifat Hariç Toplam Tutar (6.252,23 - 2.298,50 =)       :

3.953,73 TL

Yalnız Üçbindokuzyüzelliüç Türk Lirası Yetmişüç Kuruştur.

 

Bu belgeler, satıcı açısından teslimlere ilişkin ÖTV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.